תו האיכות של ענף הזית במועצת הצמחים

תו האיכות של ענף הזעתתו האיכות לשמן זית ישראלי הינה תו איכות וולונטרי, אשר את כלליו מקבלים על עצמם המצטרפים, התו הינו סימן רשום והוא כפוף לתקן הישראלי לשמן זית (ראה נספח א'). התו מוכר בציבור ויש לו ערך שיווקי ניכר וכיום משתמשים בתו זה מעל 100 מגדלים ויצרנים.

המטרה: גיבוש ורענון נוהל תו האיכות לשמן זית ישראלי – נוהל הבקשה לקבלת תו איכות, הגדרת הגופים היכולים לקבל תו איכות לשמן זית, דרכי קבלת התו והבקרה בהמשך.

כללי
בהתאם לתקנון המצוי אצל רשם סימני המסחר, אלה הם הנהלים הנקבעים מעת לעת על ידי מועצת הצמחים (להלן:"הנוהל"). התקנון והנוהל חלים במשותף וככל שיש סתירה ביניהם או שניתן לפרשם באופן שונה, הנוהל יגבר.

הגשת בקשת הצטרפות – זכאות לקבלת תו איכות

כל משווק של שמן זית ישראלי, בלבד שיוכל להציג אישורים שמקורם של הזיתים שמהם יוצר השמן הם מכרמי זיתים בישראל, וממגדל אשר משלם היטלים לענף הזית (להלן "שמן ישראלי"), יוכל לפנות לקבלת תו איכות לשמן זית כתית וכתית מעולה.

אישור רישום בענף הזית הינו תנאי לקבלת תו איכות, התו יוענק רק למשווק או יצרן החבר בענף או רוכש את השמן מחברים בענף – לצורך חישוב כמויות שמן הזית הישראלי אשר ברשות המשווק לשם הכנת המאזן הטכנולוגי, יידרש המשווק להציג אישור רכישת שמן ממגדל הרשום בענף בלבד.

1. רק שמן ישראלי שייוצר בבתי בד שיבדקו ויאושר בענף הזית יוכל לקבל תו איכות של ענף הזית

2. על משווק המייבא שמן זית, ליצור בידול בין המוצרים המיובאים למוצרים אשר מיוצרים בישראל על מנת שלא להטעות.

 • משווק אשר גם מייבא שמן זית חייב שהחלק של שמן זית ישראלי יהיה 70% ומעלה משמן הזית שהוא משווק.
 • משווק אשר גם מייבא שמן זית חייב לשווק שמן זית ישראלי במותג נפרד מהמותג המיובא, כל המותג הישראלי חייב לשאת תו האיכות.
 • למשווק אשר גם מייבא שמן, גם השמן המיובא המשווק במותג הנבדל, (למרות שאינו נושא תו איכות), חייב לעמוד בקריטריונים של איכות שמן זית. החריגה היחידה המותרת מדרישות תו האיכות היא החריגה בישראליות.

3. הזכאות תהיה לכמות קצובה בלבד (ממסיק אחד), למותג שמן זית ישראלי מובדל. לאחר סיום הזכאות יש לחדש תהליך זה בשנית.

4. ענף הזית יבדוק את המשווק ובכלל זה את הכמות שיש ברשותו ממגדל של שמן ישראלי.

5. הקריטריונים המקצועיים לקבלת תו איכות יקבעו ע"י ענף הזית וזאת בהתאם לתקן המחודש לשמן זית ישראלי.

6. היה ושונו הקריטריונים, על ענף הזית לידע את כלל המשווקים בקריטריונים החדשים.

קבלת משווק חדש
 • לפניה המבוקשת יש לצרף כמות שמן זית ותנאי האחסון. כמו כן יש למשווק רישיון יצרן או בקשה לרישיון יצרן (הוראת שעה מצורפת בנספח ב') כתובות רלוונטיות, איש קשר, מספרי טלפון ופקס ודוא"ל.
 • ענף הזית יבדוק את הניירת ועמידה בתנאים הראשוניים.
 • ענף הזית יודיע לחברה המבצעת בדיקת עקיבות המוצר ואשר נבחרה במכרז ע"י הענף (חברת אגריאור) לקחת תוך שבוע ימים מהמשווק דגימות של שמן לצורך בדיקתן במעבדה המאושרת על ידי הרשות להסמכת מעבדות ואשר נבחרה במכרז ע"י הענף (מעבדת מילודע). על המשווק לאפשר לדוגמי המעבדה לבצע את עבודתם ולקחת דגימות בהתאם להבנתם המקצועית.
 • נציג החברה המבצעת בדיקת עקיבות המוצר מטעם ענף הזית, ימלא דוח ביקור אצל המשווק. דוח זה יכלול כמות שמן, תנאי האחסון בהתאם לתקן והתרשמות כללית. דוח זה יתויק בתיק המשווק.
 • היה ודוח המעבדה אינו עומד בקריטריונים, תונפק תשובה מנומקת תוך 10 ימים מקבלת תשובת המעבדה למשווק.
 • תקבע ועדת ערעור לפניה יוכל המשווק להציג טענותיו.
 • באם המשווק עומד בכל התנאים והקריטריונים, ענף הזית יוציא מכתב תשובה ובמקביל תשלח דרישה לתשלום אגרת השתתפות בתו האיכות ובקשה לתשלום רכישת תו איכות. כמות התוויות תקבע ע"י ענף הזית בתיאום עם המשווק ובהתאם לאישור של המגדל/ים את שמן הזית הישראלי שבגינו מונפקים התווים למשווק.
 • על המשווק להגיע למשרדי ענף הזית עם אישורי כל התשלומים כחוק ובכפוף לעמידה בכל התנאים, הדרישות והצגת אישור המגדל – יונפק לו אישור לקבלת תו האיכות וכמותן (להלן: "האישור")
 • ענף הזית ינפיק למשווק תווי איכות בהתאם לכמות המצוינת באישור.
 • במידה והמשווק ירצה להדפיס תו איכות אישי המשולב בתוך הלוגו שלו, יהיה עליו לפנות לאחד מבתי הדפוס, אשר יבחרו במכרז של ענף הזית, להציג בפניו את האישור ולהדפיס תווי איכות בכמות המאושרת.

ענף הזית יפתח תיק משווק ובוא יכללו הנתונים הבאים:

 • בדיקת מעבדה.
 • דוח ביקור.
 • פרטים ואנשי קשר.
 • אישור על מקור השמן הישראלי בגינו ניתן התו, כולל אישור של המגדל כי הוא מאשר לתת את התו למשווק המבקש.
 • תנאי אחסון.
 • מקום מילוי השמן.
 • אתרי ואמצעי שיווק השמן.
 • הצהרה כי כל שינויי בפרטי המשווק ו/או המגדל ידווחו תוך שבוע ימים לענף הזית.
 • הצהרה כי היה והתוויות לא היו ו/או אינן בשימוש המשווק יידע על כך את ענף הזית.
פיקוח ובקרה

רק שמן ישראלי שייוצר בבתי בד שיבדקו ויאושר בענף הזית יוכל לקבל תו איכות של ענף הזית.
בדיקת בתי הבד :

 • בדיקה של רישיון יצרן.
 • בעלי בתי בד שאין ברשותם אישור יצרן בגלל בעיות סטטוטוריות ידרשו לעמוד בתנאי האיכות שהינם קשורים להיבט הסטטוטורי .

ענף הזית יוציא לוועדה הענפית דוח רבעוני של כל התוויות שנופקו, תוך התייחסות למספור התווית ולמי סופקה.

ענף הזית הוציא מכרז לחברה המבצעת בדיקת עקיבות המוצר ולמעבדה מקצועית אשר תבצע את בדיקות האיכות עבור ענף הזית. החברה המבצעת בדיקת עקיבות המוצר והמעבדה יספקו שירותי דיגום ובדיקה, במסגרתם יאספו פעמיים בשנה מהשווקים ומנקודות המכירה מדגם של כלל השמנים אשר חברים במועדון תו האיכות. על כל כמות שאינה עולה על 50,000 ק"ג שמן.

(כ- 50,000 תוויות איכות) תבוצע דגימה אחת, על כל 50,000 ק"ג שמן נוספים תבוצע בדיקה נוספת.

נוהל מותגים קטנים: מותגים בעלי פחות מ- 4 טון שמן, אשר מסיימים את שיווק השמן שלהם לפני מועד הבידוק השני, ייבדקו פעם אחת בלבד. צמצום הבדיקות יצמצם את העלויות בה- 45% ויאפשר מחיר מוזל למותגים קטנים.

הבידוק יבוצע באתר האחסון והבקבוק .

בדיקת המעבדה תכלול את ארבעת הבדיקות המקובלות ( חומצות שומן חופשיות, ערך פראוקסיד, בליעה באור, פרופיל חומצות שומן) ובאופן אקראי ויזום יבוצעו בדיקות נוספות לקביעת הרכב הסטרולים בשמן הזית.

ענף הזית תעביר למעבדות המורשות על פרטי המשווקים שקיבלו תוויות איכות בשנה הנוכחית.

חברת עקיבות המוצר יבדקו פעם או פעמיים בשנה ע"פ הגודל את כלל המשווקים.

לענף הזית יוגש דוח מפורט מהמעבדה/ות המורשה/ות לאיכות שמן הזית.

היה ונמצא כי איכות השמן אינה תואמת את התוויות ו/או השמן לא עמד בקריטריונים המופיעים בתקן שמן הזית הישראלי, המעבדה תיידע מיידית את ענף הזית. דוח זה יועבר לחברי הועדה הענפית ולחברי וועדת המשנה לנושא התקן.

ועדת המשנה תקבע את מדרג הסנקציות לחריגה מתקני האיכות של השמן.

לדוגמא: חריגה ראשונה ממדים איכותיים של חמיצות או הרכב חומצות שומן, תגרור מכתב אזהרה, חריגה שנייה שימוע וכו'.

במקרה של חריגה משמעותית מתקני האיכות של שמן הזית ובחשד לשמן זית לא נקי, ענף הזית יזמן לשימוע מידי תוך שבוע ימים מקבלת הדוח את המשווק. במקרה של חריגה משמעותית יועבר דיווח לרשויות.

לאחר השימוע, ובהתאם לתוצאותיו, תשמר לענף הזית הזכות החוקית לנקוט כל הליך שהוא ובכלל זה אפשרות לתביעה, פרסום בעיתונות ועוד.

אם הוחלט על הליך כלשהו נגד משווק, הנ"ל יתחייב להפסיק מיידית כל שימוש בתו האיכות שניתן לו למשך שנה אחת ובשנה זו לא יוכל כמובן לקבל תוויות איכות. לאחר השנה תבחן זכאותו מחדש.

דף הגדרות:

שמן זית ישראלי : שמן שהופק מפירות עצי זית הגדלים בישראל .

מגדל זיתים : חקלאי שיש בחזקתו או/ו חוכר עצי זית הגדלים בישראל . והוא רשום בספר המגדלים בענף הזית, במועצת הצמחים, מקיים את הוראותיה ומשלם היטלים כחוק.

יצרן שמן זית (ישראלי): מגדל או בעל בית בד הקונה פרי זיתים הגדלים בישראל.

משווק : אדם או חברה או רשת או בוטיק אשר מתעסקים בשיווק ומכירה של שמן זית ישראלי .

רישיון יצרן – רישיון הניתן בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ"א-1960

שמן זית כתית : שמן זית המופק עפ"י כללי האיכות של שמן הזית בהתאם לתקן הישראלי או/ו התקן הבינלאומי .

שמן זית כתית מעולה : שמן זית המופק עפ"י כללי האיכות של שמן הזית בהתאם לתקן הישראלי ו/או התקן הבינלאומי .

נספחים

נספח א', הוראת שעה
תקן לשמן זית ישראלי

נספח א'

הוראת שעה

הוראת שעה זו בתוקף לשנת 2012-2013 (הארכתה תאושר ע"י הועדה הענפית באם תידרש) והיא מחריגה לתקופה זו את הצורך להצגת אישור יצרן כתנאי לקבלת תו התקן וזאת בתנאים הבאים:
הוגשה בקשה לקבלת רישיון יצרן ועדיין לא אושרה
בקשת רישיון היצרן סורבה או לא טופלה בגלל נושאי תכנון ובניה אשר מטופלים ע"י ועדת משנה ענפית.