חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נוהל תווית האיכות לשמן זית ישראלי של ענף הזית במועצת הצמחים

נוהל תווית האיכות לשמן זית ישראלי של ענף הזית במועצת הצמחים

תווית האיכות לשמן זית ישראלי הינה תווית איכות וולונטרית, אשר את כלליה מקבלים על עצמם המצטרפים, התווית הינה סימן רשום והיא כפופה לתקן הישראלי לשמן זית 191 (ראה נספח א'). התווית מוכרת בציבור ויש לה ערך שיווקי ניכר וכיום משתמשים בתווית מעל 100 מגדלים ויצרנים.

המטרה: גיבוש ורענון נוהל תוויות האיכות לשמן זית ישראלי – נוהל הבקשה לקבלת תווית איכות, הגדרת הגופים היכולים לקבל תוויות איכות לשמן זית, דרכי קבלת התו והבקרה בהמשך.

כללי

בהתאם לתקנון המצוי אצל רשם סימני המסחר, אלה הם הנהלים הנקבעים מעת לעת על ידי מועצת הצמחים (להלן:"הנוהל"). התקנון והנוהל חלים במשותף וככל שיש סתירה ביניהם או שניתן לפרשם באופן שונה, הנוהל יגבר.

1. הגשת בקשת הצטרפות – זכאות לקבלת תוויות איכות

הגשת בקשת הצטרפות תבוצע ע"ג טופס הצטרפות.

  •  כל משווק של שמן זית ישראלי, בלבד שיוכל להציג אישורים שמקורם של הזיתים שמהם יוצר השמן הם מכרמי זיתים בישראל, וממגדל אשר משלם היטלים לענף הזית (להלן "שמן ישראלי"), יוכל לפנות לקבלת תוויות איכות לשמן זית כתית וכתית מעולה.
  •  אישור רישום בענף הזית הינו תנאי לקבלת תו איכות, התו יוענק רק למשווק או יצרן החבר בענף או רוכש את השמן מחברים בענף – לצורך חישוב כמויות שמן הזית הישראלי אשר ברשות המשווק לשם הכנת המאזן הטכנולוגי, יידרש המשווק להציג אישור רכישת שמן ממגדל הרשום בענף בלבד.

1. רק שמן ישראלי שייוצר בבתי בד שיבדקו ויאושר בענף הזית יוכל לקבל תו איכות של ענף הזית
2. על משווק המייבא שמן זית, ליצור בידול בין המוצרים המיובאים למוצרים אשר מיוצרים בישראל על מנת שלא להטעות.

  • משווק אשר גם מייבא שמן זית חייב שהחלק של שמן זית ישראלי יהיה 70% ומעלה משמן הזית שהוא משווק.
  •   משווק אשר גם מייבא שמן זית חייב לשווק שמן זית ישראלי במותג נפרד מהמותג המיובא, כל המותג הישראלי חייב לשאת תו האיכות.
  •  למשווק אשר גם מייבא שמן, גם השמן המיובא המשווק במותג הנבדל, (למרות שאינו נושא תו איכות), חייב לעמוד בקריטריונים של איכות שמן זית. החריגה היחידה המותרת מדרישות תו האיכות היא החריגה בישראליות.

3.    הזכאות תהיה לכמות קצובה בלבד (ממסיק אחד), למותג שמן זית ישראלי מובדל. לאחר סיום הזכאות יש לחדש תהליך זה בשנית.
4.    ענף הזית יבדוק את המשווק ובכלל זה את הכמות שיש ברשותו ממגדל של שמן ישראלי.
5.    הקריטריונים המקצועיים לקבלת תוויות איכות יקבעו ע"י ענף הזית וזאת בהתאם לתקן המחודש לשמן זית ישראלי.
6.    היה ושונו הקריטריונים, על ענף הזית לידע את כלל המשווקים בקריטריונים החדשים.

2. קבלת משווק חדש

1.    לפניה המבוקשת יש לצרף כמות שמן זית ותנאי האחסון. כמו כן יש למשווק רישיון יצרן או בקשה לרישיון יצרן (הוראת שעה מצורפת בנספח ב') כתובות רלוונטיות, איש קשר, מספרי טלפון ופקס ודוא"ל.
2.    ענף הזית בעזרת חברת הבקרה יבדוק את הניירת ועמידה בתנאים הראשוניים.
3.    המשווק יחתום על הסכם המאפשר ביצוע פיקוח ובקרה על עמידה בתנאי התכנית והצגת תיעוד ומסמכים הנדרשים.
4.    ענף הזית יודיע לחברה המבצעת בדיקת עקיבות המוצר ואשר נבחרה במכרז  ע"י הענף (חברת אגריאור) לקיים ולקחת בידוק תוך 20 ימי עבודה ימים מהמשווק של שמן לצורך בדיקתן במעבדה המאושרת על ידי הרשות להסמכת מעבדות ואשר נבחרה במכרז  ע"י הענף (מעבדת מילודע). על המשווק לאפשר לדוגמי המעבדה לבצע את עבודתם ולקחת דגימות בהתאם להבנתם המקצועית.
5.    נציג החברה המבצעת בדיקת עקיבות המוצר מטעם ענף הזית (חברת הפיקוח), ימלא דוח ביקור אצל המשווק. דוח זה יכלול כמות שמן, בקרה על תנאי האחסון בהתאם לתקן, דו"ח עקיבות, בקרת מאזן טכנולוגי והתרשמות כללית. דוח זה יתויק בתיק המשווק.
6.    היה והמשווק לא עומד בתנאי הדרישות לפי נוהל זה, לפי דו"ח ביקור חברת הפיקוח ו/או ולפי  ממצאי בדיקות המעבדה, יונפק דו"ח הכולל את אי ההתאמות מדרישות הנוהל למשווק ולענף הזית תוך 20 ימי עבודה מקבלת תשובת המעבדה למשווק.
7.    במידה וידרשו נתונים נוספים חברת הפיקוח תזמן את המשווק לבירור מקצועי לסיבת החריגה, בסיכום פגישה זאת ישלח סיכום הממצאים ודו"ח המלצה סופי לענף הזית
8.    סיכום הבירור המקצועי יבחן ע"י ענף הזית:
א.     אם סיכום הממצאים יכלול אישור לעמידה בדרישות הנוהל יימשך תהליך מתן תו איכות למשווק.
ב.     ב. אם סיכום הממצאים יכלול אי עמידה בדרישות הנוהל לא יינתן תו איכות למשווק או תחל פעולת שלילת התו ממשווק קיים בהתאם לכתוב בסעיף 3 (פיקוח ובקרה) תוך עידכון וועדת המשנה לנושא התקן.
9.    תקבע ועדת ערעור לפניה יוכל המשווק להציג טענותיו.
10.    באם המשווק עומד בכל התנאים והקריטריונים, ענף הזית יוציא מכתב תשובה ובמקביל תשלח דרישה  לתשלום אגרת השתתפות בתו האיכות ובקשה לתשלום על רכישת תוויות איכות. כמות התוויות תקבע ע"י ענף הזית בתיאום עם המשווק ובהתאם לאישור של המגדל/ים את שמן הזית הישראלי שבגינו מונפקים התווים למשווק.
11.    על המשווק להגיע למשרדי ענף הזית עם אישורי כל התשלומים כחוק ובכפוף לעמידה בכל התנאים, הדרישות והצגת אישורי המגדלים   יונפק לו אישור לקבלת תוויות האיכות וכמותן (להלן: "האישור")
12.    ענף הזית ינפיק למשווק תווי איכות בהתאם לכמות המצוינת באישור.
13.    במידה והמשווק ירצה להדפיס תו איכות אישי המשולב בתוך הלוגו שלו, יהיה עליו לפנות לאחד מבתי הדפוס, אשר יבחרו במכרז של ענף הזית, להציג בפניו את האישור ולהדפיס תווי איכות בכמות המאושרת.
14.    ענף הזית יפתח תיק משווק ובוא יכללו הנתונים הבאים:
a.    בדיקת מעבדה.
b.    דוח ביקור.
c.    פרטים ואנשי קשר.
d.    אישור על מקור השמן הישראלי בגינו ניתן התו, כולל אישור של המגדל  כי הוא מאשר לתת את התו למשווק המבקש.
e.    תנאי אחסון.
f.    מקום מילוי השמן.
g.    אתרי ואמצעי שיווק השמן.
h.     הצהרה כי כל שינויי בפרטי המשווק ו/או המגדל ידווחו תוך שבוע ימים לענף הזית.
i.     הצהרה כי  היה והתוויות לא היו ו/או אינן  בשימוש המשווק יידע על כך את ענף הזית.

3.  פיקוח ובקרה

רק שמן ישראלי שייוצר בבתי בד שיבדקו ויאושר בענף הזית יוכל לקבל תו איכות של ענף הזית
בדיקת בתי הבד :
1.    בדיקה של רישיון יצרן .
2.    בעלי בתי בד שאין ברשותם אישור יצרן בגלל בעיות סטטוטוריות ידרשו לעמוד בתנאי האיכות שאינם קשורים להיבט הסטטוטורי .
ענף הזית הוציא מכרז לחברה המבצעת בדיקת עקיבות המוצר (חברת הפיקוח) ולמעבדה מקצועית אשר תבצע את בדיקות האיכות עבור ענף הזית. החברה המבצעת בדיקת עקיבות המוצר והמעבדה יספקו שירותי דיגום ובדיקה, במסגרתם יאספו מספר פעמים בשנה מאתרי האחסון, מהשווקים ומנקודות המכירה מדגם של כלל השמנים אשר חברים במועדון תו האיכות. תוכנית הדיגום והפיקוח יקבעו על ידי צוות נוהל התו לאחר התייעצות עם גוף הפיקוח ותוכנית זאת תועבר לגוף הפיקוח לצורך ביצוע.

ענף הזית יוציא לוועדה הענפית דוח שנתי של כל התוויות שנופקו, תוך התייחסות למספור  התווית ולמי סופקה.

הבידוק יבוצע באתר האחסון והבקבוק ובהמשך בנקודות המכירה.
בדיקת המעבדה תכלול את ארבעת הבדיקות המקובלות ( חומצות שומן חופשיות, ערך פראוקסיד, בליעה באור, פרופיל חומצות שומן) ובאופן אקראי ויזום יבוצעו בדיקות נוספות לקביעת הרכב הסטרולים בשמן הזית.
ענף הזית תעביר למעבדות המורשות על פרטי המשווקים שקיבלו תוויות איכות בשנה הנוכחית.
חברת עקיבות המוצר יבדקו מספר פעמים בשנה ע"פ הגודל את כלל המשווקים.

כמות שמן הזית המשווקת  מספר פיקוחים בעונה
עד 5 טון 1
עד 20 טון 2
עד 40 טון 3

מעל כמות של 40 טון, יבוצע דיגום מהמדף לכל 30 טון נוספים עד לכמות של 300 טון. מכמות של 300 טון ומעלה יבוצע דיגום לכל 80 טון נוספים.

לענף הזית יוגש דוח מפורט מהמעבדה/ות המורשה/ות לאיכות שמן הזית.

היה ונמצא כי איכות השמן אינה תואמת את התוויות ו/או השמן לא עמד בקריטריונים המופיעים בתקן שמן הזית הישראלי, המעבדה תיידע מיידית את ענף הזית. דוח זה יועבר לחברי הועדה הענפית ולחברי וועדת המשנה לנושא התקן.

ועדת המשנה תקבע את מדרג הסנקציות לחריגה מתקני האיכות של השמן.

לדוגמא: חריגה ראשונה ממדים איכותיים של חמיצות או הרכב חומצות שומן, תגרור מכתב אזהרה, חריגה שנייה שימוע וכו'.
במקרה של חריגה משמעותית מתקני האיכות של שמן הזית ובחשד לשמן זית לא נקי, חברת הבקרה של ענף הזית תזמין את המשווק לבירור בוועדת בדיקה מקצועית תוך 20 ימים מקבלת הדו"ח. בוועדת הבדיקה המקצועית ישב נציג צוות תו האיכות של ענף הזית. במקרה והמשווק לא יגיע לדיון, הדיון יבוצע בהעדרו וההחלטה הינה סופית.
במידה והמשווק לא מקבל אישור של עמידה בתנאי הנוהל בוועדה המקצועית, הוא לא יקבל או שתישלל ממנו הזכאות לתו האיכות. במקרים חריגים ועפ"י בקשה כתובה של המשווק לערער על פסילתו, תוקם ועדת ערר שהרכבה : שני נציגי ועדת נוהל תו האיכות, נציג האקדמיה, נציג חברת הבקרה, מנהל הענף ונציג הוועדה הענפית.
במקרה של חריגה משמעותית יועבר דיווח לרשויות.
לאחר השלמת התהליך ובהתאם לתוצאותיו, תשמר לענף הזית הזכות החוקית לנקוט כל הליך שהוא ובכלל זה אפשרות לתביעה, פרסום בעיתונות ועוד.
אם הוחלט על הליך כלשהו נגד משווק, הנ"ל יתחייב להפסיק מיידית כל שימוש בתו האיכות שניתן לו למשך שנה אחת ובשנה זו לא יוכל כמובן לקבל תוויות איכות. לאחר השנה תבחן זכאותו מחדש, בוועדת נוהל תו האיכות.

 

דף הגדרות :

שמן זית ישראלי : שמן שהופק מפירות עצי זית הגדלים בישראל .
מגדל זיתים : חקלאי שיש בחזקתו או/ו חוכר עצי זית הגדלים בישראל . והוא רשום בספר המגדלים בענף הזית, במועצת הצמחים, מקיים את הוראותיה ומשלם היטלים כחוק.
יצרן שמן זית (ישראלי): מגדל או בעל בית בד הקונה פרי זיתים הגדלים בישראל.
משווק : אדם או חברה או רשת או בוטיק אשר מתעסקים בשיווק ומכירה של שמן זית ישראלי .
רישיון יצרן – רישיון הניתן בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ"א-1960
שמן זית כתית : שמן זית המופק עפ"י כללי האיכות של שמן הזית בהתאם לתקן הישראלי או/ו התקן הבינלאומי .
שמן זית כתית מעולה : שמן זית המופק עפ"י כללי האיכות של שמן הזית בהתאם לתקן הישראלי ו/או התקן הבינלאומי .

נספחים

נספח א', תקן לשמן זית ישראלי – מופיע באתר ענף הזית
נספח ב', הוראת שעה
נספח ג', טבלת עלויות
יצורף

נספח א'

להורדת התקן הישראלי, תקן תו איכות

נספח ב'
הוראת שעה
הוראת שעה זו בתוקף לשנת 2014-2015 (הארכתה תאושר ע"י הועדה הענפית באם תידרש) והיא מחריגה לתקופה זו את הצורך להצגת אישור יצרן כתנאי לקבלת תו התקן וזאת בתנאים הבאים:
הוגשה בקשה לקבלת רישיון יצרן ועדיין לא אושרה
בקשת רישיון היצרן סורבה או לא טופלה בגלל נושאי תכנון ובניה אשר מטופלים ע"י ועדת משנה ענפית.

נספח ג'
טבלת עלויות

כמות שמן הזית המשווקת מספר פיקוחים בעונה  סה"כ עלות התו הכוללת פעילות אגריאור ובדיקות מעבדה במילודע
עד 5 טון 1 1150 ש"ח
עד 20 טון 2 2200 ש"ח
עד 40 טון 3 3300 ש"ח

על כל 30 טון נוספים יבוצע דיגום נוסף מהמדף, עד לכמות של 300 טון. מכמות של 300 טון ומעלה יבוצע דיגום לכל 80 טון נוספים.
עלות כל דיגום הכולל את בדיקות המעבדה 800 שקל

•    במידה ולא יימסר מידע על יעדי שיווק או יתברר כי השיווק אינו מתבצע לרשתות שיווק אז ימשך התהליך הפיקוח לפי המתווה של פיקוח.

פעילות פיקוח בבתי בד:

תתקיים הפרדה בין בתי בד אשר גם משווקים שמן זית במותג שלהם או בית הבד שהינו גם משווק וגם נותן שירות ללקוחות לבין בתי בד אשר נותנים שירותי עצירה ללקוחות בלבד.

עלות פיקוח לבית בד שהינו גם משווק, (העלות הנ"ל נוספת/נפרדת על עלות הפיקוח כעוסק):
•    בית בד 550 ₪ לשנה

עלות בית בד שאינו משווק:
•    בית בד 1500 ₪ לשנה

למסמך הרישמי של מכון התקנים הישראלי,לחצו כאן לתקן תו איכות.