קול קורא נוהל מתן תמיכות לבעלי בתי בד לפינוי עקר

הנחיות להגשת בקשות לתמיכה בפינוי שפכי בתי בד )עקר וגפת רטובה( בעונת המסיק 2020/21
לאחר אישור ועדה ענפית מיום 20/11/15

רקע
נוהל זה בא לתת מענה לבתי הבד המפנים את שפכי בתי הבד באופן עצמי ובפיקוח מקצועי של
נציגי המשרד להגנת הסביבה.
ענף הזית במועצת הצמחים ובשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובתיאום המשרד להגנת
הסביבה החליט להעמיד תקציב ייעודי לשנת 21/2020 לרשות בתי בד פעילים הנמנעים מהזרמת
שפכי בתי הבד לנחלים ו למערכת הביוב והמפנים את שפכי בתי הבד באופן עצמאי ולא דרך
תאגידי המים והביוב ובאישור המשרד להגנת הסביבה.

התהליך המתמשך להטמעת פינוי עצמי ופיזור של שפכי בתי בד, יביא למניעת הפגיעה במערכות
ההולכה, מניעת קריסת המט"שים ומניעת הזיהום הסביבתי האפשרי. על כן, ענף הזית במועצת
הצמחים ומשרד החקלאות החליטו להעמיד תקציב של 100 אלף לטובת העניין.
בעונת מסיק הזיתים, נוצרים בבתי הבד שפכים )להלן – עקר/גפת רטובה( האסורים להזרמה
למערכת הביוב ולנחלים. העקר, בהגיעו למערכת הביוב, גורם נזקים כבדים למערכת הולכת
השפכים ולמערכת טיהור השפכים עד כדי סתימת מערכות ההולכה וקריסת מתקני הטיהור.
לאחר מאמצים רבים של משרד החקלאות ו ענף הזית, הושג תקציב ייעודי למתן תמיכה חלקית
לפינוי העקר/גפת רטובה מבתי בד המונעים את זיהום הסביבה ע"י פיזור השפכים בשטחים
חקלאיים באופן עצמאי.

במסגרת קול קורא זה יינתנ ו תמיכות חלקיות לבתי הבד המפנים באו פן עצמי ובאישור המשרד
להגנת הסביבה את השפכים.

להורדת המסמך המלא לחצו כאן