טופס עדכון פרטים ענף הזית

טופס הצטרפות, דיווח ועדכון נתונים על מטעי זיתי שמן

בעקבות פניות רבות של מגדלים הוחלט להאריך בשבועיים נוספים את מועד הגשת בקשת התמיכה למגדלי הזיתים. המועד האחרון להגשת הבקשות נקבע לתאריך 15/07/2016.

אם טרם קראת את הנוהל - לחץ כאן

  שימו לב, שדות המסומנים ב(חובה) הינם שדות חובה. במקום שמסומן כחובה יש למלא את השדה או העלות את הקובץ המתאים

  פרטים אישיים

   1. (חובה) סוג זיהוי (ת.ז/ח.פ)
   2. (חובה) אנא מלא מספר ת.ז. או ח.פ.

  (חובה) טופס בקשה לנוהל התמיכה במגדלי זיתים לחץ כאן להורדה, מלא את הטופס והעלה לשדה זה


  פירוט שטחי מטעים

  (חובה) יש להוריד את הטופס המצורף (טופס הצטרפות ועדכון שטחים לענף הזית), לחתום עליו ולהעלות אותו עם שאר המסמכים לחץ כאן להורדה

   1. (חובה) שיטת נטיעה
   2. (חובה) סוג הבעלות על הקרקע

  (חובה) תשריט או תצלום אוויר, עליהם מסומנים בבירור ובנפרד שטחי הכרמים המניבים ושטחי הכרמים שאינם מניבים, מתוך אתר משרד החקלאות לחץ כאן להסבר
  קישור למפה באתר משרד החקלאות  (חובה) מגיש הבקשה נדרש להמציא מסמכים המראים כי הוא מחזיק בקרקע בה מצויים כרמי הזיתים כדין, וזאת באחד מן האופנים הבאים:

  1. הציג חוזה חכירה בתוקף מרמ"י, הרשום על שם מגיש הבקשה או לחלופין טופס 8 מהאגודה.

  2. ככל שהמבקש הנו בעל קרקע פרטית: הוכחת הזיקה לקרקע על יסוד נוסח טאבו או מסמכים אחרים בהתאם לנוהל.

  מצורף מסמך הסבר לחץ להורדה

  ראה טופס תצהיר בדבר זכויות בקרקע
  אישור למגדל הרשום כתאגיד

  למגדלים חדשים אשר אינם רשומים בענף או למגדלים אשר משנים את השטח המדווח ישנה חובה להוספת הטפסים הבאים:

  (חובה)אישור אחזקת הקרקע ע"י המגדל ועיבודה כמטע זיתים לשמן מאושר ע"י הרשות המקצועית/אגודה חקלאית או תצהיר חתום ע"י עו"ד;

  (חובה) אישור על היקפי שיווק בשנה החולפת


  פרטי תשלומים

   1. (חובה) הגדרת ניהול ספרים (ע.מ./ח.פ/ חבר אגודה/פטור)

  אישור בעלי זכויות חתימה בתאגיד

  אישור ניהול ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - (חובה) 1976

  (חובה) אישור ניכוי מס במקור

  (חובה) אישור אימות חשבון בנק המנוהל על שם מגיש הבקשה; או תצלום צ'ק מבוטל